FUNDACJA HIPPOLAND

Hippoland powołano w celu:

1. Popularyzacji, upowszechniania, organizacji i rozwoju jeździectwa jako: – metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych, – formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego, – formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej, – formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego, – formy rywalizacji sportowej, 2. Rozwoju sportu jeździeckiego dzieci, młodzieży, dorosłych a w tym osób niepełnosprawnych oraz przygotowania i udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych. 3. Inicjowania tworzenia i rozwijania integracyjnych ośrodków jeździeckich. 4. Gromadzenia i tworzenia środków na rzecz jeździectwa. 5. Inicjowania, rozwijania i organizowania rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej. 6. Promocji i ochrony zdrowia. 7. Integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych wykluczeniem. 8. Udzielania pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osobom chorym, starszym, uzależnionym oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. 9. Prowadzenia działań integracyjnych w zakresie kultury, edukacji , rekreacji i sportu. 10. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 11. Promocji i organizacji wolontariatu. 12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 13. Unifikacji , szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych z zakresu usług związanych z końmi i jeździectwem. 14. Prowadzenia działalności naukowej i badawczej związanej z końmi i jeździectwem. 15. Wymiany doświadczeń i korzystanie z dorobku organizacji zagranicznych. 16. Przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywaniu szans.

Hippoland realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację i prowadzenie zajęć i treningów jeździeckich. 2. Organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego w tym osób niepełnosprawnych. 3. Organizacje szkoleń dla trenerów, instruktorów i innych osób chcących prowadzić lub prowadzących zajęcia jeździeckie dla niepełnosprawnych oraz lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, sędziów i innych specjalistów potrzebnych w jeździectwie niepełnosprawnych. 4. Podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków materialnych na realizację celów i zadań statutowych. 5. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi pokrewne Fundacji cele. 6. Przystępowanie do organizacji krajowych i zagranicznych , w których uczestnictwo przyczynia się do rozwoju Fundacji. 7. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich władz, organów i organizacji w sprawach dotyczących jeździectwa niepełnosprawnych. 8. Zapobieganie patologiom zdrowotnym i społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych nimi zagrożonych. 9. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych oraz obozów i warsztatów rehabilitacyjno – terapeutycznych dla osób zagrożonych patologiom i wykluczeniem społecznym. 10. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych i rozwoju turystyki. 11. Realizacje zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Fundacji. 12. Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem. 13. Organizowanie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowane dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację. 14. Organizowanie konferencji, seminariów , szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa.

KADRA

Jadwiga Maźnicka-Maciaszek

Jadwiga Maźnicka-Maciaszek

Prezes Fundacji i Stowarzyszenia Jeździeckiego Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND

Adam Gwiazdowicz

Adam Gwiazdowicz

Wiceprezes Fundacji Hippoland

Prawnik, od 1991 urzędnik administracji państwowej, pasjonat koni i podróży.
Mirosław Mąkosa

Mirosław Mąkosa

Członek Zarządu Stowarzyszenia Hippoland

KONIE